ByWencke Fotografie

Privacyverklaring


ByWencke Fotografie, gevestigd aan de Vincent van Goghlaan 50, 4907 PH te Oosterhout is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:  Wencke van Bergen, communicatie Adres:  Vincent van Goghlaan 50, 4907PH Oosterhout. Het beste te bereiken via info@bywencke.nl

Persoonsgegevens: ByWencke Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam | geboortedatum / geslacht | adresgegevens| telefoonnummer | e-mailadres | overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch | locatiegegevens | gegevens over jouw activiteiten op onze website | Internetbrowser en apparaat type | bankrekeningnummer | 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. ByWencke Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: Gezondheid (door bijvoorbeeld te vragen hoe de bevalling gegaan is of hoe de zwangerschap verloopt via de mail). Bij een zwangerschapsshoot of newbornshoot.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bywencke.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: ByWencke Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het afhandelen van jouw betaling. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Om goederen en diensten bij je af te leveren.  ByWencke Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De wettelijke grondslag is het aangaan van een overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Geautomatiseerde besluitvorming: ByWencke Fotografie neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: ByWencke Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren 3 jaar als bewaartermijn voor de verstrekte persoonsgegevens. Het bewaartermijn gaat in op het moment dat de (laatste) fotoshoot heeft plaatsgevonden.

Delen van persoonsgegevens met derden: ByWencke Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht: Shootproof | e-mail, adres en foto’s t.b.v. de online galerij | privacyverklaring, Google analytics | Website | privacyverklaring, VDX | Website hosting | E-mail | privacyverklaring. WordPress | Website, contact | privacyverklaring. Social Media | Promotionele doeleinden. Leveranciers | Levering Doeleinden. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken ByWencke Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: Je hebt het recht om je NAW persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ByWencke Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit gaat om de gegevens zoals; namen, adressen, geboortedata, rekeningnummers, e-mailadressen en telefoonnummers. Het gaat niet om het publiceren of delen van de afbeeldingen waarvoor tijdens het boeken van de fotoshoot toestemming is verleend. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bywencke.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. ByWencke Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: ByWencke Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bywencke.nl

Scroll naar boven